<< Co dalej - Parafie

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji (PPOiE, alternatywna nazwa Nowy Obraz Parafii – NOP) to duszpasterski PROGRAM ODNOWY I EWANGELIZACJI życia Kościoła (w wymiarze parafii). Jest to projekt międzynarodowy, utworzony przez Grupę Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata. Ideałem jest utworzenie parafii jako wspólnoty wspólnot, którymi są wspólnoty sąsiedzkie, oparte na więzi wiary i ludzkich relacjach.

Program ten obejmuje wszystkie wymiary życia parafii. Chodzi w nim o przemianę myślenia, zwyczajów, kultury, a także zaangażowanie wiernych w życie społeczne.

Proces budowania nowej wspólnoty parafialnej jest długotrwały i zakłada systematyczne, krok po kroku, angażowanie ludzi świeckich jako współpracowników i współodpowiedzialnych za rozwój wspólnoty parafialnej.

Wprowadzenie projektu duszpasterskiego Nowy Obraz Parafii na początku zakłada publikację listu do każdej rodziny, każdego z parafian. List ten ma informować o podjętym dziele odnowy, zachęcać do uczestnictwa w życiu parafii i budzić świadomość, że każdy jest potrzebny i wezwany do uczestnictwa i wzrostu we wspólnocie Kościoła. List jest redagowany przez Grupę Animatorów Odnowy i Ewangelizacji naszej parafii. Zaniesiony zostaje do każdej rodziny przez Posłańców.

Ważną rolę w strukturach NOP spełniają Posłańcy. Ich osobiste spotkania z rodzinami są okazją do budowania więzi, wymiany informacji i zapraszania wszystkich do włączenia się w proces ewangelizacji. Każdy z nich ma dostarczyć list do kilku, kilkunastu rodzin. To najprostszy sposób wyrażenia odpowiedzialności i troski o innych. Posłaniec jest łącznikiem między zespołem animacji odnowy, a każdą rodziną. Zbiera i przekazuje odczucia i oceny ludzi związane z tym, co się dzieje w parafii.

W I etapie odnowy parafia została podzielona na rejony, co ma ułatwić kontakt ze wszystkimi osobami. Zespół Animacji, który tworzą kapłani i świeccy odpowiedzialni za poszczególne rejony parafii, przygotowuje organizację wydarzeń, które mają przybliżyć parafian do realizacji celu. Zespół odpowiada za tworzenie programu roku duszpasterskiego dla naszej parafii; przygotowuje organizację wydarzeń, koordynuje działania oraz dokonuje oceny zrealizowanych zadań.

Dane kontaktowe:

Parafie w programie:

Parafia św. Barbary w Łęcznej – Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji

Nasza parafia jest jedną z trzech parafii w samym mieście liczącym około 20 tyś. Mieszkańców. Do parafii należy też jedna wioska. Parafia liczy 9750 mieszkańców. Kiedy parafia rozpoczęła proces odnowy…