I sesja synodalna w Rzymie (4-29.10.2023r):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

II sesja synodalna w Rzymie (2-27.10.2024r):
informacje

Szukaj
Close this search box.

<< Co dalej - Parafie

Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Krośnie (Polanka) – Parafialny Projekt Odnowy i Ewangelizacji

Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski jest jedną z dziewięciu parafii 50-tysięcznego Krosna, w Archidiecezji Przemyskiej. Samodzielna parafia powstała w 1928 r., na odłączonym od Jedlicza osiedlu Polanka-Karol, zamieszkałym wówczas przez rolników zatrudnionych również w krośnieńskich zakładach przemysłu naftowego i w hutach szkła. Obecnie zamieszkuje w parafii ponad 4 tys. osób (stan na rok 2021), na stosunkowo rozległym terenie. Zabudowę obecnej dzielnicy Polanka w Krośnie, która jest objęta opieką duszpasterską Parafii, tworzy osiedle bloków, które powstawały od lat 70-tych ub. wieku, po administracyjnym dołączeniu dzielnicy do Krosna, a także z domów jednorodzinnych, z których większość tworzy ciągłą zabudowę wzdłuż głównej ulicy ks. Decowskiego i rozchodzących się od niej bocznych, rozgałęziających się ulic. Z punktu widzenia duszpasterskiego odczuwalna jest różnica w nastawieniu do wspólnych inicjatyw ze strony rodzin, które zamieszkują w rejonach domów jednorodzinnych i tych, którzy mieszkają w blokach. Najbardziej odróżnia się jednak grupa „nowych parafian”, którzy niedawno wybudowali się na terenie parafii, ale życiowo wciąż są związani z dotychczasowym środowiskiem. Podobnie tylko formalna więź łączy parafię z mieszkańcami, którzy czasowo wynajmują mieszkania w blokach. Z tego powodu bardzo potrzebne są inicjatywy, które wytrwale będą zapraszać do wspólnoty, ofiarując wszystkim możliwość integrowania się z parafią.

  1. Kiedy parafia rozpoczęła proces odnowy wg projektu PPOiE:

Realizację Parafialnego Projekt Odnowy i Ewangelizacji rozpoczęto w 2009 r. staraniem proboszcza, ks. Jana Kutyny, który wcześniej zdobył doświadczenie przy realizacji duszpasterstwa parafialnego według założeń tego projektu w poprzedniej parafii pw. Św. Piotra i św. Jana z Dukli w Krośnie.

Gdy w 2018 roku proboszczem został w Krośnie Polance został ks. Mirosław Grendus, jego również nie trzeba było przekonywać do stylu pracy duszpasterskiej według założeń tego projektu, ponieważ wcześniej miał możliwość zapoznać się i przekonać do wartości tej propozycji, gdy w latach 90-tych ub. wieku był wikariuszem ks. Kutyny w poprzedniej parafii, co więcej został promotorem inicjatyw Ruchu dla Lepszego Świata, pełniąc posługę także w rzymskiej centrali Ruchu.

  1. Ideał naszej parafii:

Po dwuletnim uwrażliwianiu na ideały Kościoła wspólnotowego, zwłaszcza podczas parafialnych rekolekcji i misji, prowadzonych przez promotorów polskiej grupy Ruchu dla Lepszego Świata, czyli: ks. Stanisława Zająca z Łęcznej, ks. Mieczysława Nowaka z Warszawy i ks. Adama Lewandowskiego z Lublina, w 2009 r. podjęto decyzję o rozpoczęciu drogi wspólnotowej odnowy parafii. Ówczesnemu proboszczowi, Ks. Janowi, łatwiej było przekonywać do tej propozycji, bo mógł się odwoływać do swojego doświadczenia z poprzedniej parafii. Wcześnie ta propozycja duszpasterska pomogła mu w mierzeniu się z wyzwaniami związanymi z budowy kościoła w rozległym i zróżnicowanym rejonie Krosna (obejmującym dawną wioskę Suchodół, dołączoną do Krosna oraz duże osiedle nowych bloków, zwanych popularnie Guzikówką). Wytrwała i organiczna realizacja projektu odnowy parafii pomogła ks. Janowi i jego współpracownikom, zarówno duchownym jak i świeckim, przy realizacji prac budowlanych oraz posłużyła do skutecznego budzenia odpowiedzialności za wspólnotę parafialną u sporej części parafian. Przy okazji pozwoliło to również przygotować tamtą wspólnotę na przyjęcie św. Jana Pawła II, który poświęcił ich kościół podczas pielgrzymki do Polski w czerwcu 1997 r.

Umocniony tamtym doświadczeniem ks. Jan postanowił je wykorzystać w pracy duszpasterskiej również w swojej nowej parafii w Krośnie Polance, starając się jednoczyć wszystkich wokół ideału Kościoła wspólnotowego, rozumianego jako „szkoła i dom komunii”, co pięknie zostało zdefiniowane przez św. Jana Pawła II w „Nuovo millennio ineunte”.

  1. Stan obecny parafii:

W parafii Krosno Polanka już w pierwszych latach realizacji projektu odnowy powstały podstawowe struktury: rejony, zespół animacji wspólnotowej i redakcja listu do parafian „Pomocna dłoń”, a także sieć posłańców, którzy przekazywali wszystkim rodzinom w parafii zaproszenia na wydarzenia ewangelizacyjne. Jak to się zdarza, od początku objawiły się też trudności, zwłaszcza z zapewnieniem posłańców dla każdego z podrejonów. Wtedy jednak z pomocą przychodzili członkowie innych grup duszpasterskich parafii. Po wstępnej diagnozie sytuacji duszpasterskiej nastawiono się na powolny proces uwrażliwiania na potrzeby wspólnotowych struktur parafialnych, uwzględniając przy tym dominującą mentalność indywidualistyczną wśród parafian. Początkowe struktury zostały zredukowane do minimum. Najpierw miały zapewnić w parafii programowanie pracy, przygotowanie i realizację kolejnych wydarzeń ewangelizacyjnych wraz z ich liturgiczną oprawą, a także minimalny, ale systematyczny nadzór i ocenę realizacji zaprogramowanych inicjatyw, odpowiadających wartościom pierwszego etapu projektu odnowy i ewangelizacji.

Z czasem, pod wpływem zdobytego doświadczenia przy realizacji inicjatyw, więcej osób poczuło odpowiedzialność za powierzone zadania. Wierni z grup i rejonów zaczęli troszczyć się o aktywny udział w liturgii, nie tylko tych związanych z realizacją zaplanowanych wydarzeń. Dzięki temu w parafii, mimo ciągłego zróżnicowania, coraz łatwiej można było zorganizować coś wspólnego, czy zaangażować się w inicjatywy także dla innych. Realizacja programu odnowy powoli, ale systematycznie pozwalała przezwyciężać uprzedzenia i zmniejszać dystans dzielący ludzi. Najbardziej przyczyniało się do tego wytrwałe i regularne zapraszanie na inicjatywy, które skierowane były skierowane do wszystkich, a nie tylko dla aktywnych osób z parafii. Dzięki temu wierni doświadczyli, że sami potrafią podejmować się wielu zadań, które są potrzebne całej wspólnocie parafialnej.

Okres ograniczeń spowodowany pandemią mocno osłabił większość inicjatyw duszpasterskich, a szczególnie te, których celem było prowadzenie do spotkania i do wspólnej realizacji planowanych inicjatyw. A takie inicjatywy są przecież kluczem do systematycznego budowania fundamentów wspólnoty. Dlatego rozpoczęte procesy duszpasterskie niewątpliwie uległy mocnemu zwolnieniu. Niektórzy wciąż mają poczucie, że nawet się zatrzymały. Ale podobne odczucia mają ludzie w odniesieniu do niemal wszystkich sytuacji. Obecnie jesteśmy znowu na etapie rewitalizacji struktur, co nie jest łatwe. Ale do plusów możemy zaliczyć to, że wciąż żywa jest pamięć wcześniej organizowanych wydarzeń ewangelizacyjnych.

  1. Dlaczego warto, aby inne parafie przystąpiły do odnowy wg projektu PPOiE?

Program pozwala każdemu proboszczowi na tworzenie propozycji, które są w stanie regularnie zapraszać do wspólnoty znaczą część, a niekiedy nawet większość parafian. Mamy też świadomość, że posiadamy potężny instrument duszpasterski, który służy powolnemu, ale i systematycznemu przezwyciężaniu zachowawczych i biernych postaw, dominujących wśród wielu parafian. Potrzeba tylko niemarnowania Bożego błogosławieństwa i wytrwałości we wskazywaniu konkretnych i możliwych do realizacji okazji czynnego włączania się w życie i działalność tej podstawowej wspólnoty wiary, jaką jest parafia.

Dane kontaktowe:

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji to duszpasterski PROGRAM ODNOWY I EWANGELIZACJI życia Kościoła (dla nas w wymiarze parafii). Jest to projekt międzynarodowy, utworzony przez Grupę Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata. Ideałem jest utworzenie parafii jako wspólnoty wspólnot, którymi są wspólnoty sąsiedzkie, oparte na więzi wiary i ludzkich relacjach.
Program ten obejmuje wszystkie wymiary życia parafii. Chodzi w nim o przemianę myślenia, zwyczajów, kultury, a także zaangażowanie wiernych w życie społeczne.

Proces budowania nowej wspólnoty parafialnej jest długotrwały i zakłada systematyczne, krok po kroku, angażowanie ludzi świeckich jako współpracowników i współodpowiedzialnych za rozwój wspólnoty parafialnej.

Wprowadzenie projektu duszpasterskiego Nowy Obraz Parafii na początku zakłada publikację listu do każdej rodziny, każdego z parafian. List ten ma informować o podjętym dziele odnowy, zachęcać do uczestnictwa w życiu parafii i budzić świadomość, że każdy jest potrzebny i wezwany do uczestnictwa i wzrostu we wspólnocie Kościoła. List jest redagowany przez Grupę Animatorów Odnowy i Ewangelizacji naszej parafii. Zaniesiony zostaje do każdej rodziny przez Posłańców.

Czytaj więcej »

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji

Parafialny Program Odnowy i Ewangelizacji to duszpasterski PROGRAM ODNOWY I EWANGELIZACJI życia Kościoła (dla nas w wymiarze parafii). Jest to projekt międzynarodowy, utworzony przez Grupę Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata. Ideałem jest utworzenie parafii jako wspólnoty wspólnot, którymi są wspólnoty sąsiedzkie, oparte na więzi wiary i ludzkich relacjach.
Program ten obejmuje wszystkie wymiary życia parafii. Chodzi w nim o przemianę myślenia, zwyczajów, kultury, a także zaangażowanie wiernych w życie społeczne.

Proces budowania nowej wspólnoty parafialnej jest długotrwały i zakłada systematyczne, krok po kroku, angażowanie ludzi świeckich jako współpracowników i współodpowiedzialnych za rozwój wspólnoty parafialnej.

Wprowadzenie projektu duszpasterskiego Nowy Obraz Parafii na początku zakłada publikację listu do każdej rodziny, każdego z parafian. List ten ma informować o podjętym dziele odnowy, zachęcać do uczestnictwa w życiu parafii i budzić świadomość, że każdy jest potrzebny i wezwany do uczestnictwa i wzrostu we wspólnocie Kościoła. List jest redagowany przez Grupę Animatorów Odnowy i Ewangelizacji naszej parafii. Zaniesiony zostaje do każdej rodziny przez Posłańców.

Czytaj więcej »