Sesje synodalne w Rzymie (4-29.10):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / homilie, wystąpienia i medytacje / pozostałe materiały

<<< Homilie, wystąpienia , medytacje sesji synodalnych w Rzymie (4-29.10.2023r)

Świadectwo 2 - Wystąpienie Jego Eminencji Metropolity Pizydii Hioba (Getcha) - Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów - dzień 6 (9.10.2023r.)

Świadectwo 2 - Wystąpienie Jego Eminencji Metropolity Pizydii Hioba (Getcha) - Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów - dzień 6 (9.10.2023r.)

Wystąpienie Jego Eminencji Metropolity Pizydii Hioba (Getcha)

XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów

Watykan, 9 października 2023 r.

Wasza Świątobliwość,
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

Przede wszystkim pragnę wyrazić wdzięczność za zaszczyt, jakim jest dla Kościoła prawosławnego uczestnictwo w tym Synodzie Biskupów, a dla pierwszej stolicy prawosławia, Patriarchatu Ekumenicznego, możliwość bycia tutaj reprezentowanym i dawania świadectwa praktyce synodalności w Kościele prawosławnym.

Dla prawosławnych synodalność odpowiada praktyce ustanowionej przez pierwszy sobór ekumeniczny (Nicea, 325 r.), polegającej na gromadzeniu biskupów danego regionu co najmniej dwa razy w roku pod przewodnictwem ich protosów (por. kanon 5). Synodalność tę najlepiej opisuje kanon apostolski 34:

“Biskupi ludu prowincji lub regionu [ethnos] muszą uznawać tego, który jest wśród nich pierwszy [protos], i uważać go za swoją głowę [kephale], i nie czynić niczego ważnego bez jego zgody [gnome]; każdy biskup może czynić tylko to, co dotyczy jego własnej diecezji [paroikia] i terytoriów od niej zależnych. Ale pierwszy [protos] nie może nic uczynić bez zgody wszystkich. W ten sposób bowiem zapanuje zgoda [homonoia], a Bóg będzie chwalony przez Pana w Duchu Świętym”.

Tak więc, w świetle tego tekstu wydaje się, że:

  1. Synod jest zgromadzeniem obradującym biskupów, a nie zgromadzeniem konsultacyjnym duchowieństwa i świeckich.
  2. Nie może być synodu bez prymasa/protosa i nie może być prymasa/protosa bez synodu.
  3. Prymas/protos jest częścią synodu; nie ma władzy zwierzchniej nad synodem, ani nie jest z niego wykluczony.
  4. Zgoda/homonoia, która wyraża się poprzez synodalny konsensus, odzwierciedla trynitarną tajemnicę boskiego życia.

 

To właśnie poprzez tę praktykę synodalności, opisaną przez Kanony Apostolskie i kanony Pierwszego Soboru Ekumenicznego, Kościół Prawosławny był zarządzany przez wieki aż do dnia dzisiejszego, chociaż częstotliwość i konstytucja synodów może się różnić w zależności od lokalnego autokefalicznego Kościoła.

W świetle tego możemy powiedzieć, że rozumienie synodalności w Kościele prawosławnym różni się znacznie od definicji synodalności podanej przez obecne zgromadzenie Synodu Biskupów.

Niemniej jednak należy przyznać, że w pewnych okolicznościach historycznych Kościół prawosławny angażował duchowieństwo i świeckich w podejmowanie decyzji synodalnych. W imperium osmańskim wybory prymasów były przeprowadzane przez zgromadzenia duchowieństwa i świeckich. W XVII wieku Patriarchat Ekumeniczny nakazał, aby metropolita kijowski był wybierany przez zgromadzenie duchowieństwa i świeckich w Kijowie. Dwa wieki później, w Rosji, słowianofile, zainspirowani teologią communio szkoły tybingeńskiej, stworzyli koncepcję sobornosti, chcąc zaangażować wszystkie elementy Kościoła w jego administrację. Na początku XX wieku osiągnęło to punkt kulminacyjny w lokalnym soborze Kościoła Rosji (Moskwa, 1917-1918), który zaproponował, aby decyzje kościelne były podejmowane przez sobór (sobor) składający się z przedstawicieli episkopatu, duchowieństwa, mnichów i świeckich. Niemniej jednak rewolucja bolszewicka nie pozwoliła na wdrożenie tego nowego sposobu administrowania w Kościele. Jednak w Kościele Cypryjskim do dziś biskupi są wybierani nie tylko przez episkopat, ale także przez duchowieństwo i świeckich: w pierwszym etapie cała ludność wyspy głosuje z listy wszystkich kandydatów, a następnie, w drugim etapie, synod biskupów wybiera jednego z trzech kandydatów, którzy uzyskali większość głosów.

Niemniej jednak przypadek Kościoła Cypryjskiego stanowi wyjątkowy przypadek we współczesnym prawosławiu, gdzie praktyka synodalności oznacza wyłącznie zgromadzenie biskupów. Tak więc Święty i Wielki Sobór (Synod) Kościoła Prawosławnego, który zebrał się na Krecie w 2016 r., składał się ze 162 delegowanych biskupów, podczas gdy 62 doradców (duchownych, monastycznych i świeckich), którzy byli obecni, nie miało prawa ani głosu, ani głosowania.

Dziękujemy za uwagę!

Świadectwo 2 - Wystąpienie Jego Eminencji Metropolity Pizydii Hioba (Getcha) - transmisja

Kanały YT na których mogą być dostępne transmisje w innych wersjach językowych

Najnowsze wiadomości synodalne

W miniony weekend zakończyła się seria synodalnych spotkań jubileuszowych zorganizowanych w Watykanie przez Fundację Fratelli Tutti. Cykl wydarzeń był jednym z etapów przygotowań do Jubileuszu 2025. Włączyła się w niego również bazylika św. Piotra, która będzie centralnym miejscem wielu wydarzeń Roku Świętego. Czytaj wszystko  ... Read more
Published on: 2023-12-04
„Stoimy w obliczu poważnych wyzwań, którym musimy stawić czoła wspólnie, w duchu europejskim i chrześcijańskim, który zbyt długo zdawał się padać ofiarą interesów narodowych” – wskazał abp Gintaras Grušas w przemówieniu otwierającym tegoroczne zgromadzenie plenarne Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE). Przewodniczący tego ciała otworzył tak wczoraj spotkanie, które odbywa się... Read more
Published on: 2023-11-28
Do końca roku w kilku miastach Francji odbywać się będzie Festiwal Piękna. Wydarzenie ma na celu „reewangelizację świata, który nie zawsze jest piękny”. Pomysłodawczynią tej inicjatywy jest Anne Facérias, która w 2012 roku stworzyła Diakonię Piękna, jako owoc odbywającego się wówczas w Rzymie synodu na temat nowej ewangelizacji. Kobieta podkreśla,... Read more
Published on: 2023-11-28
Niemieccy katolicy zrobili kolejny krok w kierunku ukonstytuowania tzw. Rady Synodalnej, mimo że Stolica Apostolska wielokrotnie przestrzegała, że nie są upoważnieni do ustanowienia takiej instytucji. Statuty Komisji Synodalnej, która ma następnie przygotować Radę Synodalną przegłosowali członkowie Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich. Aby mogły wejść w życie potrzebna jest jeszcze akceptacja episkopatu... Read more
Published on: 2023-11-27
Zastanowiło mnie, że Papież, pisząc do nas osobno, wskazał na adorację, jakby chciał przez to skierować naszą uwagę na Tego, który kieruje Kościołem i musi zostać postawiony w centrum – mówi prof. Katharina Westerhorstmann, jedna z czterech kobiet, jakie zrezygnowały z udziału w niemieckiej drodze synodalnej, widząc w niej zagrożenie... Read more
Published on: 2023-11-27