Sesje synodalne w Rzymie (4-29.10):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / homilie, wystąpienia i medytacje / pozostałe materiały

<< Co dalej - Parafie

Parafia pw. Świętej Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim – Parafia na drogach nowej ewangelizacji

  1. Założenia

Kościół jako wspólnota ma cel poza sobą. Tym celem jest ewangelizacja, czyli głoszenie Jezusa, który jest jedynym Panem i Zbawicielem. Podobnie jest z parafią, w której urzeczywistnia się Kościół. Aby była wspólnotą wspólnot, potrzebuje ewangelizacji.

Pragniemy jako parafia podejmować drogę, która prowadzi poprzez nawrócenie pastoralne do misyjnego wyjścia, aby tworzyć wspólnotę parafialną, która jest w misji.

W tym celu chcemy stawiać właściwe akcenty w działaniach duszpasterskich oraz troszczyć się o zachowanie równowagi pomiędzy współistniejącymi czynnikami.

Najpierw dbamy o harmonijną współpracę pomiędzy duchownymi a wiernymi świeckimi, bez wypaczeń klerykalizmu i sekularyzmu. Proboszcz jest pasterzem, który kształtuje wśród świeckich wizję pastoralną zmierzającą do realizacji podstawowego celu – ewangelizacji. W działaniach duszpasterskich staramy się uwalniać do posługi wiernych świeckich. To oni dzisiaj stanowią pierwszą linię frontu w zetknięciu się z sekularyzacją, docierając tam, gdzie nie dotrze ksiądz. Kapłan zaś ma zapewniać stały pokarm duchowy Słowa i sakramentów – zarówno ewangelizującym, jak i ewangelizowanym.

Stawiamy na priorytet wartości duchowych nad materialnymi oraz komplementarność życia duchowego i zaangażowania w sprawy materialne. Najpierw modlitwa, potem działanie. W ten sposób dzieła są przemodlone, rodzą się ze Słowa Bożego. Są to już nie tylko nasze dzieła dla Niego, ale Jego dzieła w nas.

Akcentujemy związek i współzależność pomiędzy darami hierarchicznymi  a charyzmatycznymi, jakich Duch Święty udziela w każdym czasie, uświęcając  i prowadząc Lud Boży.

Zabiegamy również o równowagę pomiędzy zdrową tradycją a nowymi drogami, do których przynagla Duch Święty. Doceniamy zarówno to, co stare i niezmienne, ale otwieramy się na to co nowe,  a uznane. Przejawia się to w nabożeństwach, które istnieją od początku parafii, ale poszukujemy też nowych, dzięki którym współczesny człowiek może wyrażać swoją wiarę i przyjmować dary łaski.

Kolejna równowaga, której nie możemy zaniedbać, to troską o tych, którzy są w Kościele i troska o tych, których w nim nie ma. Kościół jest ewangelizowany i ewangelizujący. Tak więc z jednej strony ewangelizacja musi być kierowana do wewnątrz, a z drugiej – na zewnątrz.

  1. Ogólny rys parafii

Parafia Św. Rodziny na Osiedlu Pruślin w Ostrowie Wielkopolskim powstała w 1995 r. i liczy obecnie ok. 3000 wiernych. Zasadniczo tworzą ją mieszkańcy domków jednorodzinnych. Nasz kościół w ciągu dnia jest otwarty dla wiernych. W czasie każdej Mszy św. głoszone jest Słowo Boże. Codziennie przed Eucharystią wierni mają możliwość korzystania ze spowiedzi. Każdego dnia o g. 15.00 odmawiana jest we wspólnocie osób świeckich Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencjach Kościoła i świata. Po ostatnich misjach wprowadziliśmy adorację Najśw. Sakramentu, która odbywa się przez większość dni w tygodniu po Mszach wieczornych do g. 21.00.

Tytuł naszej parafii obliguje do skupienia uwagi na rodzinie. Parafia Św. Rodziny  w Ostrowie Wielkopolskim pragnie być ze swej natury i imienia szczególnym miejscem dla rodzin i małżeństw oraz dla wszystkich tych, którzy potrzebują zaczerpnąć dla siebie i bliskich łask szczególnych – odnowy duchowej.

  1. Niektóre inicjatywy ewangelizacyjne

W parafii podejmujemy szereg działań będących odpowiedzią na wezwanie Kościoła do nowej ewangelizacji, która wciąż jest pilną potrzebą i wyzwaniem.

Od 2010 r. w II niedziele miesiąca celebrowaliśmy  Mszę św. w intencji uzdrowienia wraz z adoracją, w których uczestniczyli wierni z różnych stron diecezji. Od tego roku wydarzenie to przekształciło się w Wieczór Chwały, który przeżywamy w II piątek miesiąca. Na to wydarzenie ewangelizacyjne, składają się: orędzie kerygmatyczne, spowiedź, modlitwa wstawiennicza, Eucharystia z homilią i adoracja z modlitwą o uzdrowienie.

Raz w miesiącu celebrowana jest Msza św. wotywna o Duchu Świętym, w czasie której modlimy się o odnowę parafii i jej wspólnot – zgodnie z przesłaniem przekazanym przez Małą Arabkę: Ktokolwiek taką mszę odprawi lub będzie w niej uczestniczył, będzie uczczony przez samego Ducha Świętego i będzie miał światło, będzie miał pokój. On uleczy chorych i obudzi tych, którzy śpią. A na dowód tego, ci wszyscy, którzy będą odprawiać tę Mszę świętą, albo będą w niej uczestniczyć, i którzy będą wzywać Ducha Świętego, nie wyjdą z tej Mszy św. nie doznawszy tego pokoju w głębi swej duszy. I nie umrą w ciemnościach”.

Ks. proboszcz wraz z diakonią modlitwy prowadzi modlitwę wstawienniczą, na którą osoby z różnych stron przysyłają intencje lub przyjeżdżają prosząc o uzdrowienie, uwolnienie czy światło.  W łączności z posługą wstawienniczą przystąpiliśmy do realizacji kolejnego marzenia. Inicjujemy działalność poradni rodzinnej, do której mogą się zgłaszać ludzie potrzebujący pomocy, a w której wolontariuszami są w tym momencie fachowcy – psychoterapeuta i psycholog.

Obecnie w naszej parafii działają następujące grupy duszpasterskie i wspólnoty:

Rada Duszpasterska, Rada Ekonomiczna,  Rodzina  Żywego Różańca, Różaniec Rodziców za Dzieci, Wspólnota Godziny Miłosierdzia, Ministranci,  Schola dziecięca „Promyki”, Diakonia Gospodarcza, Wspólnota Nowa Pascha, Grupa Charytatywna i Chór „Familia Nostra”, Wspólnota Adoracji, Margaretki i Wspólnota Młodzieżowa Mk16.

 

Na osobną uwagę zasługuje diecezjalna Szkoła Nowej Ewangelizacji Św. Rodziny, która ma swoją siedzibę przy pruślińskiej parafii. Jej powołanie i statuty zostały zatwierdzone przez Biskupa Kaliskiego. Wspólnota ta formuje ewangelizatorów poprzez rekolekcje, kursy i szkolenia (stacjonarne i w domach rekolekcyjnych) – dla osób z diecezji i spoza niej. 

Ponadto widzimy ciągle potrzebę posługi miłosierdzia wobec ubogich i potrzebujących. Na uwagę zasługują tutaj: pomoc mieszkańcom z Domu Socjalnego, współpraca ze Schroniskiem dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta czy wolontariat w Domu im. Św. Jana Pawła II (dla księży emerytów). Prosimy Ducha Świętego, aby ukazywał nam te obszary wyjścia do ludzi, którzy cierpią.

Dane kontaktowe:

  • Proboszcz ks. Dominik Wodniczak, moc.l1701985271iamg@1701985271dowmo1701985271d1701985271,  tel.,
  • www.parafiapruslin.pl
  • Adres: ul. Grabowska 212, 63-400 Ostrów Wielkopolski
  • Diecezja Kaliska