I sesja synodalna w Rzymie (4-29.10.2023r):
przebieg prac, transmisje, zdjęcia / dokumenty, homilie, medytacje itp / pozostałe materiały

II sesja synodalna w Rzymie (2-27.10.2024r):
informacje

Szukaj
Close this search box.

<< Co dalej - Parafie

Parafia pw. Opatrzności Bożej w Warszawie Wesołej

Parafia pw. Opatrzności Bożej w dzielnicy Wesoła, na przedmieściach Warszawy, ma swoją piękną historię 70 lat istnienia, pisaną zaangażowaniem wielu Chrześcijan i posługą księży, w tym wieloletniego jej proboszcza i wizjonera ks. prałata Stefana Wysockiego. Ponad 10 lat temu odpowiedzialność za prowadzenie tej Parafii została powierzona Wspólnocie Chemin Neuf, co przyniosło konsekwencje zarówno w wymiarze duchowym jak i strukturalnym.

Temat Synodu „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” jest bardzo bliski wizji Parafii, którą chcemy realizować (więcej na: www.parafiawesola.pl/wizjaparafii). Według tej wizji Parafia jest wspólnotą braci i sióstr, którzy razem doświadczają łaski spotkania z Jezusem i służą. Chcemy jako wspólnota dawać się prowadzić Duchowi Świętemu, który udzielając łask i charyzmatów buduje z nas żywą wspólnotę.

WIZJA PARAFII

Wierzymy w Bożą Opatrzność, która pozwala nam na bycie Kościołem, który:

 1. Jest wspólnotą braci i sióstr, którzy razem doświadczają łaski spotkania z Jezusem i służą

  Brak świadomości tego, że misja jest sprawą całego Kościoła, a nie tylko księdza czy biskupa, ogranicza perspektywę i – co gorsza – ogranicza wszystkie inicjatywy, jakie Duch może wzbudzać pośród nas. Powiedzmy to jasno – świeccy nie są naszymi parobkami ani naszymi pracownikami. (…) Widzialność i sakramentalność Kościoła przynależy do całego Ludu Bożego, a nie tylko do nielicznych wybranych i oświeconych.

  — Papież Franciszek w czasie swojej pielgrzymki do Chile.

  Pragniemy tworzyć wspólnotę parafialną, doświadczając radości braterstwa, opartego o relację każdego z nas z Jezusem.

  Cieszymy się bardzo, że ponad stu parafian, naszych braci i sióstr, angażuje się, służąc w tej Parafii, która staje się coraz piękniejsza w dużej mierze właśnie dzięki tym, którzy powiedzieli Panu „tak” i pragną innym nieść Boga.

  Papież Franciszek przypomina, że jesteśmy wzywani dzisiaj do przyjęcia postawy ucznia-misjonarza obdarowanego mocą Ducha Świętego, by głosić Dobrą Nowinę i ufać, że nasze życie może być świadectwem o Jezusie Chrystusie. Duch nas do tego uzdalnia.

  Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg…

  — 1 Kor 1, 27-28 2.

 2. Daje się prowadzić Duchowi Świętemu, który udzielając łask i charyzmatów buduje z nas żywą wspólnotę

  Bez Ducha życie chrześcijańskie jest chaotyczne, pozbawione miłości, która wszystko jednoczy. Bez Ducha Jezus pozostaje postacią przeszłości, z Duchem jest osobą żywą dzisiaj; bez Ducha Pismo Święte jest martwą literą, z Duchem jest Słowem życia. Chrześcijaństwo bez Ducha jest moralizmem bez radości; z Duchem jest życiem. Duch Święty nie tylko wnosi harmonię w nasze wnętrze, ale także na zewnątrz, między ludźmi. Czyni nas Kościołem, składa różne części w jeden harmonijny gmach. Dobrze wyjaśnia to święty Paweł, kiedy, mówiąc o Kościele, często powtarza słowo „różne”: „różne charyzmaty, różne działalności, różne posługiwania” (1 Kor 12, 4-6). Jesteśmy różni, w różnorodności cech i darów. Duch rozdziela je fantazyjnie, nie wyrównując, nie ujednolicając. A wychodząc od tej różnorodności, buduje jedność.

  — Papież Franciszek w homilii na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 2019

  Pragniemy dać się prowadzić Duchowi Świętemu, by ożywiał i jednoczył naszą parafię, wzbudzał w sercach piękne pragnienia i wyposażał w charyzmaty, uzdalniał każdego do wzrastania w wierze, miłości i gotowości do służenia.

 3. Przyjmuje powołanie do ewangelizacji

  Duch Święty jest protagonistą ewangelizacji. A co jest znakiem, że ty chrześcijaninie, chrześcijanko, jesteś ewangelizatorem? – Radość. Nawet w męczeństwie. (…) Niech Duch Święty uczyni z nas wszystkich, osób ochrzczonych, ludzi głoszących Ewangelię, aby przyciągnęli innych nie do siebie, lecz do Chrystusa, potrafiących uczynić miejsce na działanie Boga, umiejących uczynić innych wolnymi i odpowiedzialnymi wobec Pana.

  — Papież Franciszek podczas Audiencji Generalnej 2.10.2019

  Wiemy, że sensem istnienia Kościoła jest dzielenie się Dobrą Nowiną, bycie w tym świecie znakiem Bożego Królestwa. Pragniemy wychodzić również ku tym, którzy nie poznali jeszcze miłości Boga i sensu bycia w Kościele.

 4. Jest Parafią, która pragnie przyjąć każdego i towarzyszyć w rozeznaniu.

  Prawdziwa miłość zawsze jest bowiem niezasłużona, bezwarunkowa i bezinteresowna!”. Dlatego „trzeba unikać osądów, które nie uwzględniają złożoności różnych sytuacji i koniecznie zwracać uwagę na sposób, w jaki ludzie żyją i cierpią z powodu stanu, w jakim się znajdują”. Chodzi o włączenie wszystkich. Trzeba pomóc każdemu w znalezieniu jego sposobu uczestnictwa we wspólnocie kościelnej, aby czuł się przedmiotem „niezasłużonego, bezwarunkowego i bezinteresownego” miłosierdzia.

  — Papież Franciszek, Adhortacja „Amoris Laetitia”, n. 296-297

  Naszym pragnieniem jest, aby w tej Parafii każdy mógł być przyjęty, czuć się dobrze, odnaleźć swoje miejsce modlitwy i posługi, żebyśmy mogli patrzeć na siebie nawzajem z miłosierdziem i otwartością serca.

 5. Niesie troskę o jedność

  Skandal podziałów, które nie zostały w pełni uleczone, można usunąć jedynie dzięki łasce Bożej, wspólnie pielgrzymując, towarzysząc modlitwą krokom jedni drugich, głosząc zgodnie Ewangelię, działając na rzecz potrzebujących i prowadząc dialog w prawdzie, nie pozwalając sobie na bycie uzależnionymi od uprzedzeń przeszłości. W tej szczerej przejrzystości, którą miłuje Pan, spotkamy się i będziemy umieli bardziej doceniać nasze tożsamości. Będziemy wzrastać w poznaniu i wzajemnej miłości. Doświadczymy, że pomimo wszystkich naszych różnic, rzeczywiście istnieje o wiele więcej rzeczy, które nas jednoczą i pobudzają, by razem iść naprzód.

  — Papież Franciszek podczas spotkania z delegacją Patriarchatu Ekumenicznego Konstantynopola, 28.06.2019

  W naszej parafii codziennie podczas Eucharystii modlimy się o jedność chrześcijan. Chcemy modlić się i pracować na rzecz jedności wewnętrznej każdego z nas, jedności naszych rodzin, parafii, dzielnicy i wszystkich środowisk, w których Bóg nas stawia. Wierzymy, że jedność uczniów Chrystusa jest wolą samego Jezusa i świadectwem dla świata o wiarygodności Ewangelii (por. J 17).

Wszyscy ochrzczeni są współodpowiedzialni za życie i misję Kościoła. Często o tym mówimy i próbujemy tę prawdę wcielać w codzienne życie Parafii. Różne misje i grupy funkcjonujące w naszej Parafii mają swoich odpowiedzialnych, którzy wspierani są przez ekipy – inne osoby, które razem z nimi, w różnym wymiarze, dzielą tę odpowiedzialność. Co roku we wrześniu w trakcie Niedzieli Posłania w szczególny sposób modlimy się za naszą wspólnotę parafialną i tych spośród braci i sióstr, którzy podejmują zaangażowanie w różne misje realizowane w Parafii przez kolejny rok. Obecnie jest to ponad 100 osób, które niosą konkretne odpowiedzialności.

Parafia zarządzana jest przez proboszcza, zgodnie z prawem kanonicznym, ale w naszym wypadku nie sprawuje on tego urzędu w pojedynkę, lecz praktycznie we wszystkim funkcjonuje jako członek 5-osobowej ekipy parafialnej złożonej z dwóch księży, siostry konsekrowanej i małżeństwa. Dla tych pięciu osób, członków Wspólnoty Chemin Neuf, ich misją jest codzienna, wspólna troska o Parafię, rozeznawanie kierunków działań i ich planowanie, proponowanie zaangażowań i odpowiedzialności innym parafianom, towarzyszenie grupom i konkretnym osobom. Szerszym ciałem, które spotyka się kilka razy w roku jest Parafialna Rada Duszpasterska, złożona z kilkunastu osób reprezentujących różne rzeczywistości funkcjonujące w parafii (zakrystianin, szafarze Komunii św., Caritas, Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym, Koła Żywego Różańca i in.) W tym gronie toczymy dyskusje co do kierunku działań, formułujemy propozycje, słuchamy reakcji różnych środowisk na to, co dzieje się w parafii i słuchamy potrzeb. W życiu Parafii funkcjonują też trzy Fraternie Misyjne Parafialne Chemin Neuf, tworzone przez członków Parafii, którym szczególnie bliska jest duchowość Chemin Neuf i którzy przez wspólną duchową drogę i zaangażowanie na różnych polach życia Parafii, mają ważny wkład w synodalne jej funkcjonowanie. Obecnie istnieje też osiem fraterni stworzonych na zakończenie Kursu Alpha, dających perspektywę dalszego wzrostu w wierze i dzielenia się doświadczeniami. 

 

Nasza wspólnota parafialna przyjmuje wezwanie do ewangelizacji. Sensem istnienia Kościoła jest ewangelizacja i każdy ochrzczony jest powołany do głoszenia Dobrej Nowiny.

Szczególną troską chcemy ogarniać dzieci i młodzież. Zobaczyliśmy, że najlepiej do nich trafia przykład i świadectwo nieco tylko starszych kolegów i koleżanek. Z tego powodu najważniejszą odpowiedzialność za misje skierowane do dzieci i młodzieży (grupy wiekowe: 10-13, 14-18, 18-30 lat; kandydaci do bierzmowania) niosą młodzi, w tym nawet nastolatkowie. Kilkoro dorosłych i kilkoro młodych przygotowuje spotkania, dzieli się rolami w ich prowadzeniu. Młodzi uczestnicy spotykają się w małych grupach, w których rozmawiają, dzielą się doświadczeniami i modlą, a odpowiedzialność za nie niesie najczęściej razem młodszy i starszy animator.

Propozycje dla małżeństw firmowane są przez małżeństwa, które wspiera ksiądz lub siostra konsekrowana. Tak też organizowany jest kurs dla narzeczonych. Trzy małżeństwa, z których jedno jest odpowiedzialne za ten kurs, spotykają się w ekipie razem z księdzem. Zarówno na etapie przygotowania, jak i w prowadzeniu poszczególnych spotkań, ekipa funkcjonuje razem, dzieląc się zadaniami, nauczaniami, prowadzeniem grup itd.

W podobnym kluczu prowadzimy przygotowanie do Pierwszej Komunii, gdzie zależy nam na aktywowaniu rodziców, którzy z pomocą katechezy szkolnej poprowadzą swoje dzieci do pełnego udziału w Eucharystii. Nie staje przed nimi samotny ksiądz, ale ekipa prowadząca, która angażuje również niektórych uczestników, mających już większe doświadczenie, do poprowadzenia części spotkań w małych grupach.

Oprócz propozycji związanych z przygotowaniem do przyjęcia sakramentów, proponujemy inne doświadczenia jak formacja biblijna lub spotkania modlitewne. Niemal w każdej propozycji próbujemy wygospodarować miejsce na czas braterskiego spotkania i rozmowy (często wokół posiłku) oraz na szczere, spontaniczne zwrócenie się do Boga. Szczególną, w naszym doświadczeniu bardzo owocną propozycją ewangelizacyjną jest Kurs Alpha, podczas którego uczestnicy zgromadzeni w małych grupach wokół stołu, dzielą się nt. kerygmatycznego nauczania. Za ten kurs odpowiedzialna jest ekipa kilkorga osób świeckich i konsekrowanych, a jego przebieg możliwy jest dzięki zaangażowaniu kilkudziesięciu innych osób, którzy przygotowują miejsce spotkań, posiłek, animują rozmowę przy stołach, towarzyszą gościom i sprzątają.

Budowaniu relacji międzyludzkich służą również propozycje wyjazdów, pielgrzymek, festyn parafialny, karnawałowy bal parafialny czy kawiarenka.

Chcemy być Parafią, która pragnie przyjąć każdego. Chcielibyśmy, żeby wszyscy nasi parafianie czerpali z bogactwa, jakim jest Kościół.  Przy okazji spotkań synodalnych zauważyliśmy, że najtrudniejsze pytania dotyczą tego, jak dotrzeć z Ewangelią do osób, które w ogóle nie uczestniczą w życiu Parafii i nie widzą sensu w byciu członkiem Kościoła. Szczególnie z myślą o tych osobach chcemy w Parafii tworzyć przestrzeń do spotkań z ciekawymi osobami i dyskusji na tematy mniej lub bardziej związane z obecną sytuacją Kościoła. W pierwszej połowie 2022 udało nam się zapoczątkować cykl takich spotkań. Dotąd zorganizowaliśmy spotkania z popularnym aktorem filmowym i teatralnym Marcinem Kwaśnym i publicystą Tomaszem Terlikowskim. Kolejne spotkanie poświęcone będzie mediom.

Ucieszyło nas, że szczególne miejsce w dokumentach Synodu o synodalności zajmuje ekumenizm. Wspólnota Chemin Neuf jest wspólnotą katolicką o powołaniu ekumenicznym. Troska o jedność chrześcijan jest wpisana w wizję naszej Parafii. W intencji jedności chrześcijan modlimy się w trakcie każdej Eucharystii oraz oficjów o jedność, odbywających się w trzecie czwartki miesiąca, na które zapraszamy również osoby spoza naszej Parafii, w tym przedstawicieli innych Kościołów chrześcijańskich. 

Codzienne funkcjonowanie Parafii już teraz ma charakter synodalny. Pozostaje jednak wielkim wyzwaniem, żeby na tę wspólną drogę pociągnąć innych, którzy nie rozpoznają takiego pragnienia sami z siebie. Niektóre starsze osoby, środowiska bardziej tradycyjne, czy nawet tradycjonalistyczne, zgłaszają obawy co do kierunku działań, priorytetów w życiu parafii. Wiemy, że potrzebujemy usłyszeć ich potrzeby, kontynuować razem drogę, uznając prawo każdego z członków parafii do pełnej przynależności do niej. Różnorodność wrażliwości i mentalności przekłada się również na duchowość. Może to jednak wręcz być szansą dla wszystkich, żeby uczyć się od innych i rozpoznać, co naprawdę musi być pierwsze i najważniejsze. Niełatwe jest czasem dobre rozeznanie, gdzie ta różnorodność jest dobra i stanowi o bogactwie Kościoła, a gdzie pewne postawy mogą być znakiem nieprzyjęcia działania Ducha Świętego. Modlimy się, żeby dać się prowadzić Bogu i pomagać sobie nawzajem w spotykaniu Żywego Boga i jeszcze lepszym przeżywaniu wymiany darów, które Duch Święty wzbudza w każdym z nas.

Dane kontaktowe:

 • Proboszcz o. Adam strojny, tel.,
 • przewodniczący Parafialnego Zespołu Synodalnego - Paweł Stopczyński
 • https://www.parafiawesola.pl/
 • Adres: ul. Piotra Skargi 2
  05-075 Warszawa Wesoła
 • Diecezja Warszawsko-Praska